ცხელი ხაზი:(0365) 22 08 08 ან (0365) 22 15 55

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის

 • მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსება

დაფინანსების მიღება შუძლიათ ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  რეგისტრირებულ:

 • საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის მებრძოლ მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატულ შშმ პირებს;
 • სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე მებრძოლ მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატულ შშმ პირებს;
 • მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე ვეტერანებს;

 აღნიშნულ პირებს დაუფინანსდებათ მედიკამენტოზური მკურნალობა, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.

 

 • შშმ პირის სტატუსის მქონე ომის ვეტერანთა სოციალური დახმარება

 

სოციალურ დახმარებას მიიღებენ ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული შემდეგი კატეგორიის შშმ პირის სტატუსის მქონე ომის ვეტერანები:

 • საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედების შედეგად მკვეთრად გამოხატული შშმ პირები (კოდი: 311);
 • საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედების შედეგად მნიშვნელოვნად გამოხატული შშმ პირები (კოდი: 312);
 • სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედების მკვეთრად გამოხატული შშმ პირები (კოდი:211);
 • სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედების მნიშვნელოვნად გამოხატული შშმ პირები (კოდი: 212);

მკვეთრად გამოხატული შშმ პირები (კოდი: 311, კოდი:211) ყოველთვიურად მიიღებენ - 75 (სამოცდათხუთმეტი) ლარს, ხოლო 17 ოქტომბერს, ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანის დღესთან დაკავშირებით ერთჯერადად მიიღებენ 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარს.

 

მნიშვნელოვნად გამოხატული შშმ პირები (კოდი: 312, 212) მიიღებენ 40 (ორმოცი) ლარს, ხოლო 17 ოქტომბერს, ომისადა სამხედრო ძალების ვეტერანის დღესთან დაკავშირებით ერთჯერადად მიიღებენ 200 (ორასი) ლარს.

 

 

 • მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა სოციალური დახმარება
 • ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები 9 მაისის დღესთან დაკავშირებით მიიღებენ  ერთჯერად სოციალურ დახმარებას 700 (შვიდასი) ლარის ოდენობით.

 

 • შშმ პირთა სოციალური დახმარება

დახმარებას მიიღებენ ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული  შშმ პირები:

 • მკვეთრად გამოხატული შშმ პირები დახმარებას მიიღებენ ყოველთვიურად 25-25 (ოცდახუთი) ლარის ოდენობით;

მხედველობით მნიშვნელოვნად გამოხატული შშმ პირები დახმარებას მიიღებენ ყოველკვარტალურად 50-50 (ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით.

 

 • თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთა სოციალური დახმარება

დახმარებას მიიღებენ ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, თირკმლის უკმარისობით დაავადებული მოქალაქეები:

 • რომლებიც იმყოფებიან ჰემოდიალიზზე ან პერიტონეულ დიალიზზე, მიიღებენ სოციალურ დახმრებას კვარტალში ერთხელ, 250-250 (ორას ორმოცდაათი) ლარის ოდეოდენობით.

 

 

გააზიარე