ცხელი ხაზი:0 (365) 22 36 16 ან 0 (365) 22 08 08

ბიზნესი მაღალმთაში სასარგებლოა

„მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონი -

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2924386?publication=3

გააზიარე