ცხელი ხაზი:(0365) 22 08 08 ან (0365) 22 15 55

ბიზნეს კანონმდებლობა

ა) საქართველოს საგადასახადო კოდექსი -

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1043717

ბ) „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონი -

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62

გ) „სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონი

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/15364?publication=42

დ)„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონი -

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824?publication=77

ე) „მოსაკრებლების სისტემების საფუძვლების შესახებ“ საქართველოს კანონი -

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/31822?publication=39

ვ) „გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ“ საქართველოს კანონი -

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/23572?publication=27

ზ) „საგადასახადო დავალიანებებისა და სახელმწიფო სესხების რესტრუქტურიზაციის შესახებ“ საქართველოს კანონი -

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/13396?publication=15

თ) „ახალციხის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების  მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ“ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება -

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4482539?publication=0

ი) „ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და გადასახადის განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ“ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება -

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4039219?publication=0

კ) „ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღების, გადახდის წესისა და განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ“ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება -

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3949217?publication=2

გააზიარე